Historie klášterních sklepů na Velehradě - současného vinného sklepa Stojanov

img Jedná se o původně pivovarské sklepy, které patřily k hospodářským objektům velehradského kláštera cisterciáků. 11.listopadu 1205 byl na Velehradě založen cisterciácký klášter. Od jeho zakladatelů krále Přemysla Otakara I. a markraběte moravského Jindřicha Vladislava se mu dostalo mnohých práv, výsad a nemovitého majetku. Vytvořilo se velké velehradské panství s řadou vesnic a mniši zřizovali pro klášter velké hospodářské objekty.

img Rozvoj byl zbrzděn ve 14. a 15. století a klášter a jeho majetek utrpěl v husitských válkách. V roce 1644 koupil zbytek majetku velehradského kláštera cisterciácký klášter na Starém Brně a v jeho vlastnictví zůstal velehradský klášter dalších 400 let. Klášter byl několikrát poničen a znovu obnoven.

img Ze 16. století pochází první zmínka o pivovaru na Velehradě, možná šlo i o původní objekt z předhusitské doby. Počátkem 17. století v době stavovského povstání byl pivovar poškozen a po roce 1628 opět obnoven Janem Greifenfelsem z Pilsenburka. Josefinský katastr z roku 1789 uvádí na Velehradě mezi jinými i číslo popisné 23 – pivovar, dřevárnu, cihelny a rozsáhlé sklepy.

img Za císaře Josefa II. byl roku 1784 klášter zrušen a prodán v dražbě. V pivovaru se ale pod správou olomoucké arcidiecéze pivo vařilo a ve sklepích uchovávalo až do roku 1908. Cyrilometodějské družstvo Velehrad si po svém založení v roce 1902 dalo za cíl vyřešit kapacitu pro ubytování poutníků na Velehradě. Po první světové válce bylo na něj převedeno vlastnictví objektu pivovaru a přiléhajících hospodářských budov.

img Arcibiskup olomoucký Antonín Cyril Stojanov 13. května 1922 posvětil základní kámen přístavby budovy bývalého pivovaru pro rozšíření ubytovací kapacity poutníků tzv. Ústředního exercičního domu na Velehradě. Tato stavba byla dokončena v roce 1924 a dokončený „ Stojanov“ byl dne 3. srpna 1924 posvěcen.